Ογκολογικό Συμβούλιο

Η αντιμετώπιση ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με καρκίνο δεν αποτελεί πια αντικείμενο ενασχόλησης ενός ιατρού ή μίας ειδικότητας αλλά ομάδας λειτουργών υγείας που καλύπτουν πολλαπλά πεδία. Η βασική σύνθεση του Ογκολογικού Συμβούλιου περιλαμβάνει Παθολόγο Ογκολόγο, Χειρουργό, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο και Παθολογοανατόμο. Σημαντική είναι η συμβολή του ακτινολόγου, του γαστρεντερολόγου και εφόσον είναι διαθέσιμοι του ψυχολόγου, του φαρμακοποιού, του διατροφολόγου και του εξειδικευμένου νοσηλευτή.
Κάθε περιστατικό που διαγιγνώσκεται με καρκίνο πρέπει να συζητείται στο ογκολογικό συμβούλιο με σκοπό το σχεδιασμό της βέλτιστης θεραπευτικής και υποστηρικτικής αγωγής. Η απόφαση κοινοποιείται στον ασθενή και καταγράφεται στον ιατρικό φάκελο

Το Θριάσιο ΓΝ Ελευσίνας είναι από το πρώτα Νοσοκομεία στα οποία συστάθηκε Ογκολογικό Συμβούλιο (2006) στα πλαίσια αντιμετώπισης περιστατικών νεοπλασμάτων του πεπτικού και μαστού στη Γενική Χειρουργική Κλινική. Έκτοτε αυτό συνεδριάζει ανελλιπώς ανά 4-5 εβδομάδες έως και σήμερα. Στο συμβούλιο, από το 2006 έως και το 2020, συμμετείχαν επισκέπτες Παθολόγοι- Ογκολόγοι από το Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» (Θ. Γιαννικάκης, Ε. Τσελεπατιώτης) και για μια σύντομη περίοδο από το Αττικό Νοσοκομείο (Α. Κουμαριανού). Από το 2020 έως και σήμερα, συμμετέχει επισκέπτης Ογκολόγος από το Νοσοκομείο Μεταξά (Ε. Φεργάδης, Ε. Λιανός). Επί 10 συναπτά έτη μέλος του συμβουλίου είναι ο Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος κ. Α. Πετρίδης από το Νοσοκομείο Μεταξά. Πολύτιμη είναι και η συμμετοχή των παθολογοανατόμων του Θριάσιου Νοσοκομείου (Γ. Λίαπη, έως 2017, Ε. Παπακωνσταντίνου, Ε. Τσούμαρη, Ε. Ζηνοβιεβα, Α. Ιερωνυμάκη, Β. Τσιάκου). Το συντονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας είχε ο Χειρουργός Ι. Πούγγουρας. Από το 2011 έως και σήμερα συντονιστής είναι ο Χειρουργός κ. Γερ, Δουρίδας.
Προς διευκόλυνση επαφής μεταξύ των εμπλεκομένων ειδικότητων και ανταλλαγής πληροφοριών σύντομα πρόκειται να λειτουργήσει διαδικτυακή εφαρμογή/πλατφόρμα συζήτησης-συνάντησης με το Νοσοκομείο Μεταξά με αντικείμενο τα ογκολογικά περιστατικά της Χειρουργικής Κλινικής.

Νόμος 4052/2012 – Άρθρο 135

2. α. Στα νοσοκομεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συστήνονται Ογκολογικά Συμβούλια, με αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής του πλάνου θεραπείας του ασθενούς, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής και της συνολικής πορείας της νόσου, την εκτίμηση των αναγκών του ασθενούς ανάλογα με την ανταπόκριση τους στις διάφορες θεραπευτικές μεθόδους, την τροποποίηση ή τη διακοπή του πλάνου θεραπείας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σκοπός είναι η εξασφάλιση της εφαρμογής των ενιαίων και αποδεκτών ιατρικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς, η αποφυγή της υποθεραπείας ή το αντίστροφο των μη ωφέλιμων διαγνωστικών πράξεων και επεμβάσεων, η επιλογή της οικονομικότερης θεραπείας μεταξύ περισσότερων εξίσου ωφέλιμων, η ενθάρρυνση και ενίσχυση της συνεργασίας των ιατρικών ειδικοτήτων στην πολύπλευρη αντιμετώπιση των κακοηθών νεοπλασιών, καθώς και η προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης.
β. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου, η οποία εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του επιστημονικού συμβουλίου και της ογκολογικής επιτροπής συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός σύστασης και λειτουργίας των Ογκολογικών Συμβουλίων.

γ. Τα Ογκολογικά Συμβούλια συστήνονται ανάλογα με το όργανο του σώματος που προσβάλει η νόσος, σε ενότητες, οι οποίες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

δ. Αποτελούνται από μόνιμα και μη μόνιμα μέλη. Οι ιατροί μόνιμα μέλη μπορεί να είναι Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές ή Επιμελητές και συγκεκριμένα ένας παθολόγος- ογκολόγος, ένας ακτινοθεραπευτής- ογκολόγος, ένας χειρουργός- ογκολόγος, ένας παθολογοανατόμος. Τα μόνιμα μέλη επιλέγονται από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατ΄ έτος, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, έτσι ώστε να εναλλάσσονται κυκλικά περισσότεροι ιατροί των κλινικών του νοσοκομείου. Επίσης συμμετέχει ο θεράπων ιατρός, ο οποίος εισάγει τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς προς συζήτηση. Ως μη μόνιμα μέλη μπορεί να προσκληθούν από τα μόνιμα μέλη ή τον θεράποντα ιατρό ιατροί άλλων ειδικοτήτων, όπως ψυχίατρος, ακτινοδιαγνωστής, πυρηνικός ιατρός. Σε κάθε Ογκολογικό Συμβούλιο συμμετέχει επίσης ως μόνιμο μέλος νοσηλευτής. Ακόμα μπορούν να προσκληθούν από τα μόνιμα μέλη ή τον θεράποντα ιατρό ο κλινικός φαρμακοποιός, ο διαιτολόγος ή διοικητικός υπάλληλος. Ειδικευόμενοι ιατροί των συναφών ειδικοτήτων παρακολουθούν υποχρεωτικά τα Ογκολογικά Συμβούλια. Εάν δεν απασχολούνται σε κάποιο νοσοκομείο ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων, επιδιώκεται συνεργασία με το πλησιέστερο νοσοκομείο, η οποία μπορεί να διευκολύνεται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης.

ε. Με συμφωνία των μόνιμων μελών ορίζεται εξ αυτών εκ περιτροπής ένας συντονιστής, ο οποίος αναλαμβάνει τη συλλογή των περιστατικών που πρόκειται να συζητηθούν στο Ογκολογικό Συμβούλιο από τους ιατρούς και εξετάζει την πληρότητα του ιατρικού φακέλου. Στον Εσωτερικό Κανονισμό προβλέπονται τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες ώστε ο φάκελος να είναι πλήρης. Ο Διοικητής και ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο εκπρόσωπος των ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ογκολογική Επιτροπή και το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου μπορούν να ζητήσουν από το συντονιστή την κατά προτεραιότητα εξέταση κάποιων περιστατικών από το Ογκολογικό Συμβούλιο ή αντίστροφα μπορούν να ζητήσουν την απόφαση των Ογκολογικών Συμβουλίων για ένα ή περισσότερα περιστατικά. Επίσης ο συντονιστής συγκεντρώνει τα περιστατικά που παραπέμπονται από την ιατρική ομάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.

στ. Στα Ογκολογικά Συμβούλια παραπέμπονται όλα τα περιστατικά κακοηθών νεοπλασιών που αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο. Στον Εσωτερικό Κανονισμό προβλέπεται η συχνότητα και ο τόπος συνεδρίασης των Ογκολογικών Συμβουλίων, όπως και η γραμματειακή τους υποστήριξη, εάν αυτό είναι εφικτό.

ζ. Οι εισηγήσεις των μελών καταγράφονται υποχρεωτικά στον ιατρικό φάκελο, όπως και η απόφαση του Ογκολογικού Συμβουλίου. Την ευθύνη υλοποίησής της έχει ο θεράπων ιατρός. Ο ασθενής δικαιούται να λάβει γνώση των εισηγήσεων και της απόφασης και να ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τον θεράποντα ιατρό και οποιοδήποτε μέλος του Ογκολογικού Συμβουλίου.

Διεπιστημονικό Συμβούλιο για ασθενείς με καρκίνο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Στο συμβούλιο φέρνουν προς συζήτηση τα ογκολογικά περιστατικά τους οι ειδικευμένοι Χειρουργοί της Κλινικής. Αυτά παρουσιάζονται από ένα ειδικευόμενο ιατρό. Ακολουθεί συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καταλληλότερο θεραπευτικό αλγόριθμο για κάθε ασθενή. Η συζήτηση έχει ουσιαστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΟΓΚΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΟΓΚΟΛΟΓΟΙ

Κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων έχει η ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας. Η ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής συνεργάζεται στενά με του παθολόγους ογκολόγους με σκοπό το σχεδιασμό των κατάλληλων χημειοθεραπειών. Οι χημειοθεραπείες πραγματοποιούνται στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου Μεταξά.
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

Σε επιλεγμένα νεοπλάσματα απαραίτητη στη θεραπεία είναι η συμβολή της ακτινοβολίας. Ο κ. Αριστείδης Πετρίδης υποστηρίζει και συμμετέχει ενεργά στο ογκολογικό συμβούλιο επί σειρά ετών. Οι θεραπείες πραγματοποιούνται στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Νοσοκομείου Μεταξά.
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΙ

ΟΙ ιατροί του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου παρέχουν την κρίσιμη πληροφορία της ιστολογικής ταυτότητας των νεοπλασμάτων καθώς και του σταδίου της νόσου. Οι δύο αυτές παράμετροι είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την πρόγνωση του ασθενούς και το σχεδιασμό της θεραπείας.

Συχνές ερωτήσεις:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ?

Η σύγχρονη θεραπευτική φαρέτρα περιλαμβάνει το συνδυασμό μίας ή περισσοτέρων εκ των τριών : Χειρουργική επέμβαση, Χημειοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία. Αυτές αφορούν τα συχνότερα νεοπλάσματα (αδενοκαρκινώματα) του πεπτικού συστήματος (οισοφάγος, στομάχι, έντερο λεπτό και παχύ, ορθό, πρωκτός, ήπαρ, πάγκρεας) και του μαστού.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΙΑ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ?

Θα πρέπει, κατόπιν ραντεβού, να προσκομίσετε όλες τις εξετάσεις διάγνωσης που έχετε σε ένα από τα μέλη της ομάδας μας. Ακολούθως θα συζητηθεί το περιστατικό σας στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Έπειτα θα ενημερωθείτε για τη βέλτιστη προτεινόμενη Θεραπευτική στρατηγική για την περίπτωση σας.

ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ?

Αρκετές φορές το θεραπευτικό πλάνο είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο. Καλό όμως είναι οι περιπτώσεις νεοπλασμάτων (καρκίνων) να «περνούν» τη βάσανο του ογκολογικού συμβουλίου για πολλούς λόγους: τη λεπτομερή συγκέντρωση και έλεγχο όλων των απαραίτητα διαθέσιμων στοιχείων, τη μελέτη τυχόν ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου ασθενούς, την ξεκάθαρη ενημέρωση του ασθενούς και της οικογένειας του, την κοινοποίηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου και χρονοδιαγράμματος θεραπείας.

Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΩ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ?

Φυσικά ναι. Σημειώστε ότι μερικοί καρκίνοι (οισοφάγου, στομάχου, ορθού, πρωκτού) πρέπει να αντιμετωπισθούν αρχικά με χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία και μετά να ακολουθήσει χειρουργική επέμβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αυθαίρετη και βιαστική εκτέλεση χειρουργικής επέμβασης χειροτερεύει την πρόγνωση και αντίκειται των κατευθυντήριων οδηγιών και συστάσεων που ισχύουν. Η συζήτηση στο ογκολογικό συμβούλιο λειτουργεί και ως δικλείδα ασφαλείας απέναντι στον πανικό ασθενών/συγγενών και διασφαλίζει το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.